Gran notícia i altres accions fetes

5 03 2017

LA GRAN NOTÍCIA ÉS QUE PER FI EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Sr. RULL  ha signat la resolució per la que ens donen la raó respecte a la superfície a restaurar de l’abocador que inclou les actuacions il·legals realitzades fins el 2010.  Determinen que cal un Programa de restauració validat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme que inclogui retornar el terreny a la cota natural original, abans de les actuacions il·legals, així com la seva reforestació.

Aquest reconeixement s’uneix al fet que després de sol·licitar l’execució de la sentència, el nostre advocat va aportar fotos recents de l’abocador, on no es veia la restauració promesa, al Tribunal Superior de Justícia que també ens dona la raó.

PER TANT ESPEREM QUE AQUESTA RESTAURACIÓ ES FACI EFECTIVA EL MÉS AVIAT POSSIBLE!!   

Altres:

1) Reunió amb Agustí Serra Director general d’Urbanisme el 4/  8/16  , amb qui vam parlar sobre contingut PDU. De moment no el tenen prou clar. Comentada la nostra intenció de saber que es vol fer i que es tingui en compte les nostres aportacions. Emplaçats per Octubre a nova reunió. Ajornada fins gener 2017, segons diuen no el tenen fet encara.

2)Activitats col·laboratives i altres realitzades a l’estiu 2016: a) 6/8/16 Matí:Arrancada herba invasora conjuntament amb  grup Molineros i Ajuntament. Tarda: Assemblea de l’associació. b) 14_8_16 Taula rodona: Cap on va La Molina c) 27_8_16 Neteja zona Telecabina, Explicació del Director Sr. Toni Sanmartí sobre projectes de l’estació d’esquí , juntament amb grup Molineros, acabant amb un pica-pica.

3)De la sol·licitud a l’ajuntament de la col·locació de pedra en els baixos del 2on edifici del antic grup Qualitat: després de varis escrits i reunions s’ha resolt amb la col·locació de la pedra, tal com desitjàvem. ÉS UN GRAN TRIOMF!!

4) De variades entrevistes amb el responsable d’obres de l’ajuntament Sr. Miquel Puig s’han resolt alguns del problemes més urgents que teníem contemplats en el dossier:

*arranjat clavegueram c/Costa Rasa , de zona Sitjar, posada tapa zona camí de les aigües.

* posada tapa farola Hotel La Molina.

*asfaltat tros c/Font dels Recons i arranjada mina posant tapa.

*arranjada tros vorera i farola prop església Supermolina.

*pintada barana pont riu al Sitjar.

*fets retocs a vorera i murets a Barri estació en zona baixada escales.

*promesa d’ajuntament de fer a la primavera les baranes i possiblement les escales i revisió del pont sobre estació.

5) Establiment contactes amb: grup Naturalistes de Girona, Associació Ceretània que han impugnat el PDU de l’aeròdrom de Cerdanya, amb persones vinculades al CEC o a activitats de muntanya com un redactor d’un article a revista Muntanya sobre el PDU i revista Mountain Wilderness on en la propera edició sortirà un article de la nostre associació.

6) Degut a una forta destrossa de boscos per obertures de camins desproporcionats, com és el cas del Sitjar o en un parells de llocs de Masella, vam tenir una entrevista amb Sr. Cano enginyer forestal responsable de la Generalitat que en el cas del Sitjar va acceptar era improcedent, però si va justificar els casos de Masella. Estem intentant no torni a succeir quelcom similar!També plantejat el cas de l’extensió de la Processionària. En el cas del Sitjar, era de FGC i s’han compromès a la primavera a fer el màxim de restitució possible segons hem pactat amb el Sr. Toni Sanmartí, també hem demanat estar-hi presents.

7) Constitució d’una “Comissió d’activitats”, coordinada pel nou i actiu soci Sr. Eduard Vicente, per fomentar un major dinamisme de La Molina. De moment hem presentat un escrit a l’Ajuntament i Estació d’esquí, amb una relació de possibles activitats molt variades i encaminades a col·laborar en la prolongació de l’activitat comercial durant la  primavera i la tardor, que repercuteixi positivament tant en el 2on ( activitats de lleure )com en el 1er resident ( augment de comerç ).

8) Contactes amb el Síndic de greuges que ens ajudarà en els temes d’exigència cara a l’ajuntament per aconseguir: l’augment de les inversions en obres, per conèixer els ingressos generats a La Molina així com les despeses fetes els últims anys ( fa més d’un mes feta sol·licitud a l’ajuntament), exigència als propietaris en el manteniment d’edificis o zones en estat ruïnós, així com recolzament en altres temes que haguem de menester.

MALGRAT TOT FALTA MOLT PER FER!

TORNEN ELS BUTLLETINS!

26 02 2017

A partir del 2017 tornem a emetre butlletins de les nostres activitats !!!

Més opinions sobre l’abocador

4 06 2015

En el següent vídeo podeu veure informació complementària sobre l’abocador, amb la nostra opinió i la de l’Ajuntament. Podeu veure la notícia amb les opinions corresponents a partir del minut 3:50 del vídeo.

TN Comarques 2/06/2015

 

Sentència definitiva sobre l’abocador

31 05 2015

Captura TN

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a iniciar un procés per restituir l’aparença original del terreny.

L’Ajuntament d’Alp ha de restaurar l’abocador al seu estat original, un bosc. Aquest fet va ser denunciat per la Plataforma Salvem La Molina l’any 2009, la justícia ens va donar la raó el 2012. Aquesta primera sentència va ser recorreguda per l’Ajuntament d’Alp i ara ha estat definitivament desestimada.

Podeu veure la notícia al TN Comarques del 29 de maig de 2015 o be llegir-la al portal de notícies de la ccma seguint  els enllaços següents.

Telenotícies Barcelona 29/05/2015.

Notícies tv3

 

La Plataforma vol participar en el PDU

18 11 2014

La Plataforma te previst sol·licitar formalment al Govern, la seva intervenció en el procés d’elaboració i redacció del PDU.

EL Pla Director del domini esquiable de la Molina Masella, pretén establir l’ordenació urbanística detallada de l’entorn de les estacions d’esquí de Molina Masella en sis municipis: Alp, Das i Urús (de la Cerdanya), Bagà i Castellar de N’Hug (del Berguedà) i Toses (del Ripollès).

Des de la reforma de la Llei d’Urbanisme de l’any 2012, el Govern de la Generalitat pot aprovar Plans Directors Urbanístics que, amb caràcter excepcional, poden fer les funcions d’ordenació de detall del territori que la Llei d’urbanisme reserva als Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), però en un àmbit supramunicipal (més d’un municipi) i amb la finalitat d’executar directament actuacions d’especial rellevància social o econòmica. En tal cas la Llei permet que els PDU puguin fer el següent:

1.-  Classificar i qualificar el sòl.

2.- Delimitar de sectors de sòl urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat.

3.- Modificar la classificació urbanística del sòl o les condicions de desenvolupament previstes pel planejament urbanístic vigent.

4.-  Establir l’ordenació detallada del sòl.

5.- Incorporar la concreció del traçat i les característiques de les obres d’urbanització.

6.- Permetre l’execució de l’actuació, sense necessitat de fer l’adaptació prèvia del planejament urbanístic general municipal.

Aquesta habilitació al Govern feta a través de la Llei 3/2012, és ja de per si  perillosa perquè comporta l’eliminació amb caràcter excepcional de la competència per l’ordenació del territori que la Constitució reserva als Ajuntaments, amb base en un criteri purament d’oportunitat econòmica, que no s’especifica a qui ha de beneficiar. La llei només parla d’especial  rellevància econòmica, però no especifica per a qui. Per tant, la primera conclusió és que els PDU poden establir ordenacions urbanístiques que transformin el territori prioritzant raons econòmiques, quedant relegades a un segon pla altres raons de tipus ambiental, social, etc que passen a ser subsidiàries de la satisfacció dels interessos econòmics que són, sense embuts, el principal objectiu.

En aquest cas, però el PDU del domini esquiable de la Molina Massella té un altre objectiu molt evident: eludir el bloqueig del POUM d’Alp que l’Ajuntament d’aquest municipi i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona van aprovar a l’any 2009, incorporant una sèrie de previsions que legalitzaven greus delictes ambientals i infraccions urbanístiques molt greus. Llavors, la Plataforma Salvem la Molina va aconseguir “in extremis” evitar que el POUM entrés en vigor, una vegada ja l’havia aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i quan només restava pendent la publicació en el DOGC.

El POUM de l’any 2009 preveia, entre d’altres coses, la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística per la construcció de 27 habitatges unifamiliars  i un camp de futbol de mesures reglamentàries, en un sòl que el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya de l’any 2008, determina que ha de ser sòl no urbanitzable d’especial protecció per raons paisatgístiques. Aquest polígon d’actuació urbanística el va emplaçar l’Ajuntament d’Alp en el els terrenys a on durant anys es va fer un tala indiscriminada i continuada d’arbres, per fer un abocador il·legal de runes de la construcció sota les que es van sepultar centenars de pins de més de 15 metres d’alçada, quedant arrasades més de 3 Hectàrees de superfície boscosa protegida. Tot, sense que l’Ajuntament d’Alp, no només no fes absolutament res per impedir-ho, sinó que posés tots els obstacles possibles per investigar les denuncies d’aquests fets presentades per la Plataforma Salvem la Molina.  A més d’això, el POUM de 2009 va delimitar un polígon industrial, també en un sòl que el Pla Director de la Cerdanya determina com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, amb la intenció de legalitzar, tant la implantació il·legal en aquest sòls de dues naus, com la tala de més massa boscosa del seu voltant.

Aquest fets van motivar que la Plataforma Salvem La Molina interposés una querella criminal pels diversos delictes que es deriven d’aquestes actuacions sobre el territori, que el Jutjat d’Instrucció nº 1 de Puigcerdà ha admès a tràmit i en la que actualment estan imputats, entre d’altres,  les autoritats municipals presumptament responsables d’aquestes greus actuacions administratives que el POUM de l’any 2009 pretenia legalitzar. Aquesta querella es va presentar just abans de que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ordenés la publicació del POUM que ja havia aprovat definitivament i òbviament la Plataforma Salvem La Molina es veuria obligada a demanar la seva ampliació a tots els comissionats que van emetre el seu vot favorable a l’aprovació definitiva, si el POUM del 2009, s’arribés a publicar i entrés en vigor. Segurament, aquesta és la raó per la qual la Comissió d’Urbanisme no actua des de fa 5 anys, ni per ordenar la publicació del POUM ni, el que es pitjor, per resoldre la situació de fons que permeti impulsar una ordenació del municipi ajustada a la legalitat. El POUM està, per tant, bloquejat.

A banda de la querella criminal, la Plataforma Salvem La Molina s’ha vist obligada a interposar 8 recursos contenciós-administratius en relació amb infraccions urbanístiques molt greus (no tipificades coma delicte) que el POUM del 2009 també pretenia legalitzar. D’aquest recursos, 4 ja han conclòs amb sentències estimatòries dictades pels Jutjats del Contenciós administratiu de Girona que obliguen a l’Ajuntament d’Alp a revisar les llicències atorgades pel Consistori i que emparen les infraccions urbanístiques denunciades. Una d’aquestes sentències és ja ferma i les altres 3 han estat apel·lades per l’Ajuntament d’Alp. Dels altres recursos contenciós-administratius, 2 han culminat amb sentències desestimatòries contra les que la Plataforma ha interposat recurs d’apel·lació i 2 més estan encara pendents de sentència.

Així doncs, la Plataforma està molt atenta per tal d’evitar que ara sigui el PDU el instrument del que es serveixin les nostres autoritats per pretendre fer el mateix que va intentar fer el POUM del 2009 i, naturalment, la seva determinació a dia d’avui és la mateixa que llavors, la d’impedir que per molta necessitat d’inversió que hi hagi s’ignori tant l’interès públic al que està abocat qualsevol instrument de planejament en la seva funció d’ordenació, com les normes imperatives d’obligat compliment que els gestors públics han de complir, sense cap dispensa.

No és voluntat de la Plataforma impedir el desenvolupament urbanístic de La Molina ni del seu potencial econòmic i turístic. Tot el contrari. Fa anys que lluita per aconseguir-ho, però sota les premisses que la nostra legislació urbanística imposa, és a dir, preveient un creixement sostenible en funció de la demanda real i garantint la qualitat de vida dels que habitem en el territori, evitant el creixement sobtat de bombolles immobiliàries o turístiques, apartades d’allò que la realitat demanda i que acaben transformant irreversiblement el territori, fent-lo irreconeixible per sempre. Tot, per obtenir una dosi de diner ràpid que igual de ràpidament que apareix, desapareix en mans d’uns pocs privilegiats oportunistes.

Per aquest motiu, la Plataforma te previst sol·licitar formalment al Govern, en els propers dies, la seva intervenció en el procés d’elaboració i redacció del PDU, per tractar de remeiar les infraccions urbanístiques consumades a La Molina a causa d’obscurs interessos econòmics i per evitar, no només que el PDU, les amagui, sinó que les reprodueixi sota la justificació d’una actuació de rellevància econòmica de no se sap exactament per qui.

L’Abocador és il·legal

18 09 2011

INCOAT EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA DE L’ABOCADOR IL·LEGAL DE TERRES EN ZONA FORESTAL PROTEGIDA

El Director General d’Ordenació del Territori ha incoat un expedient de restauració de la legalitat física alterada per obres ja executades, consistents en moviments de terra, tala d’arbres i explanació del terreny d’un sòl forestal (clau 14) a l’abocador il·legal situat a l’àrea anomenada Font de sota l’estany.

El Departament del Territori i Sostenibilitat exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanística, mitjançant el seu Director General, donat que l’Ajuntament d’Alp no va incoar cap tipus d’expedient, malgrat conèixer la situació irregular de l’abocador.

L’informe del director General d’Ordenació del Territori clarifica la situació de l’abocament de terres en zona forestal protegida, que l’Ajuntament d’Alp pretén requalificar amb el nou POUM. Situació que ha portat a Salvem La Molina ha presentar denúncia al contenciós administratiu i denúncia penal contra els presumptes infractors d’aquest abocament. Abocament d’altra banda denunciat reiteradament durant mes de 10 anys a l’Ajuntament per diversos particulars.

Aquest informe aclareix el perquè de la pressa del consistori anterior per a aprovar el POUM d’Alp. La intenció era que no s’apliqués el text refós de la Llei d’urbanisme aprovat en Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, en plena aprovació del POUM per part de l’ajuntament. Aquesta resolució exposa que es vulneren els articles 47 i 187.2 del text refós de la Llei d’urbanisme que dictamina com a infracció molt greu un abocament de terres en zona forestal protegida

Pel que fa a l’Associació, això ens dona més força en les nostres denúncies i fa evident que hi ha moltes coses mal fetes al municipi d’Alp, referent al creixement urbanístic.

L’Associació també presenta davant la comissió d’Urbanisme de Girona i la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat, escrit per la nul·litat del POUM d’Alp; donada la manifesta intencionalitat de legalitzar actes delictius mitjançant aquest instrument d’ordenació urbanístic.

Salvem La Molina segueix treballant per a que el text refós del POUM no legalitzi els presumptes actes delictius i es mantinguin els espais verds, dominis esquiables i zones no edificables de La Molina.

Resolució Director General d’Ordenació i Territori

L’Ajuntament d’Alp aprova el text refós amb presses

18 05 2011

S’APROVA EL TEXT REFÓS DEL POUM D’ALP AMB PRESSES, JUST ABANS DE LES ELECCIONS.

El text refós del POUM d’Alp s’aprova a corre cuita, just abans de les eleccions, malgrat no ser-hi presents tots els regidors i sense aclarir una sèrie de presumptes delictes greus urbanístics contra el medi natural.

 El passat dia 5 de maig, just abans de l’inici de la campanya electoral, es va celebrar un ple extraordinari de l’Ajuntament d’Alp on es va votar el text refós del POUM. Documentació necessària per fer-lo executiu, prèvia aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona i darrer pas pendent fins a l’aprovació definitiva.

Al ple celebrat van assistir-hi el regidors de Progrés Municipal, Alternativa Cerdana i CIU. La regidora d’ERC no va assistir-hi. Fet notable si considerem la importància dels temes a tractar i que un d’ells va ser motiu de la dissolució del pacte per l’alcaldia. El regidor Cristóbal Martínez (CIU) va votar a favor del text refós desvinculant-se del vot de partit. El vot de CIU fins aleshores sempre havia estat d’abstenció, suposadament per falta d’informació sobre tot el referent al POUM d’Alp. No s’entén que per una qüestió purament visceral i interna de partit -El Sr. Cristóbal volia ser cap de llista i al final no va ser així- es faci un acte tan irracional que compromet a l’evolució del municipi pels següents 25 anys.

D’altra banda queden al municipi una sèrie de presumptes delictes urbanístics contra el medi natural, com un abocador incontrolat de terres en sòl forestal o edificacions en zones verdes entre d’altres; tots ells sense resoldre ni afrontar per part de l’Ajuntament.

L’associació ha aconseguit crear una sensibilitat per la defensa del territori en contra de noves intencions especulatives, fer palesa la necessitat de canviar de model i fer saber que  hi ha una alta preocupació per les decisions que es portin pel que fa a l’evolució del municipi. Ha mostrat que hi ha irregularitats i que no permetrem que es torni a repetir. Que la població que hi resideix es conscient de tenir cura de l’entorn i que cal aconseguir crear nous motors econòmics.

I així semblava al ser punts recollits en els programes electorals dels alcaldables de ERC i CIU.

Davant la constant falta de resposta i manca de respecte envers l’entorn i el medi natural per part del consistori, l’associació Salvem La Molina s’ha vist abocada, a presentar una querella criminal per presumptes infraccions greus contra el medi natural i amb intencionalitat d’aprovar irregularitats existents amb el nou POUM.  Els querellats són l’alcalde encara vigent, el regidor d’urbanisme, l’arquitecte municipal i el propietaris de la finca afectada.

Aquest document dirigit al jutjat d’instrucció de Puigcerdà ha estat  estudiat i elaborat pel despatx d’advocats penalistes Jufresa i Associados.